1  dr. Asyikin Noor, Sp.KJ, M.AP
  NIP : 19561117 198602 1 002
2 dr. Yanti Fitria, Sp.KJ
  NIP : 19850821 201101 2 003
3  dr. Achyar Nawi Husin, Sp.KJ
4 dr. Anidiah Novy Hasdi, Sp.KJ
  NIP : 19841115 201101 2 002
5 dr. Sherly Limantara, Sp.KJ
  NIP : 19811119 200604 2 011
6 dr. Noorsifa, M.Sc, Sp.KJ
  NIP : 19801031 200903 2 008
7 dr. Yanuar Satrio Sarosa, Sp.KJ
  NIP : 19830123 200903 1 006
8 dr. Firdaus Yamani, Sp.KJ
  NIP : 19830204 201001 1 006
9 dr. Nadia Sevirianty, Sp.KJ
  NIP : 19800610 200803 2 002
10 dr. Syaiful Fadilah, Sp.KJ
NIP : 19770720 200501 1 007
11 dr. Siti Khairiah, Sp.KJ
NIP : 19790704 200501 2 010
12 dr. Yulizar Darwis, Sp.KJ, MM