1 DR.  dr. Achmad Rofi’i, Sp.THT-KL
  NIP : 19620421 198812 1 002
2 dr. Ida Bagus Ngurah, Sp.THT-KL
  NIP : 19620314 198803 1 013
3 dr. Nur Qamariah, M.Kes, Sp.THT-KL
  NIP : 19710728 199702 2 001
4 dr. Rusina Hayati, Sp.THT-KL
  NIP : 19720920 200212 2 003
5 dr. Shinta Devi A, Sp.THT-KL
  NIP : 19760817 200604 2 031
6 dr. Winda Safitri, Sp.THT-KL
  NIP: 19810542008032004
7 dr. Hamita, Sp.THT-KL
  NIP: 198303122009032008